Pogoj za ustanovitev s.p.

25 feb Pogoj za ustanovitev s.p.

Pogoj za ustanovitev s.p.

Posameznik se lahko odloči za ustanovitev s.p., v kolikor ni davčni dolžnik oziroma ni na seznamu davčnih neplačnikov na FURS.

Kdo se od 1. 1. 2016 ne more več odločiti za odprtje s.p.?

Za odprtje s. p. se ne bodo mogle več odločiti osebe, ki so:

  1. bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
  2. bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov.Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
  3. bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
  4. v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
  5. bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Omejitve v zvezi s kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo bo po uradni dolžnosti preveril notar ali registrski organ (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes), omejitve iz 2., 3., in 5. točke pa se bodo preverjale avtomatično v sistemu e-VEM ob registraciji s. p.

Izobrazba ni pogoj za ustanovitev s.p., je pa večkrat pogoj za opravljanje posameznih dejavnosti v okviru podjetja, morda pa boste potrebovali tudi obrtno dovoljenjeVlogo za obrtno dovoljenje lahko sicer oddate šele, ko ste že registrirali s.p.

Postopek registracije s.p.

Pri postopku registracije s.p. na VEM točki, referent VEM točke za bodočega podjetnika pripravi obrazce za:

  • Prijava za vpis samostojnega podjetnika – Ajpes obrazec.
  • Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – DURS obrazec.
  • Prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.